Patologia spirituală

Fran­cisc Collins, unul dintre condu­că­torii echipei care a descifrat, în anul 2002, genomul uman, im­presionat de complexitatea, de armonia şi de subtilitatea fe­no­menelor biologice, a scris o car­te intitulată „Limbajul lui Dum­nezeu“. Adică prin inter­me­­diul genelor pe care le moş­te­nim de la părinţii noştri, gene ca­re reprezintă aspectul material al fenomenelor, se transmi­te de fapt un mesaj, care vine de la Dumnezeu.

Patimile minţii: mândria, slava deşartă, iu­birea de sine, ipocrizia, min­ciu­­na, mânia, amărăciunea, furia, pizma, calomnia, judecarea se­menilor, deznădejdea, ge­lo­zia, cearta, nerecunoştinţa, câr­ti­­rea, sminteala, îngâmfarea, lă­u­dăroşenia, viclenia, ne­sim­ţi­rea, linguşirea, prefăcătoria, şi­re­­tenia, falsitatea, rătăcirea gân­durilor, iubirea de arginţi şi cru­zimea. Patimile tru­pu­lui: lăcomia pân­te­­celui, îmbuibarea, beţia, des­frâ­­ul, adulterul, plăcerea sim­ţu­rilor. Patimile ne­ru­şinate: pân­gă­ri­rea celor sfinte, hoţia, tâlhăria, u­ciderea, vrăjile, iubirea de po­doa­be, jocurile de noroc şi alte­le.(Sf.Ioan Damaschin)

După cum arată Sfântul Ma­­xim Mărturisitorul, la baza tu­turor păcatelor se află iubi­rea de sine, care poate aduce du­pă sine şi celelalte păcate. Dar după cum se poate vedea foar­te uşor, multe dintre aceste pă­cate se aseamănă cu factorii de risc in­criminaţi de medicina mo­der­nă în apariţia bolilor cro­ni­ce. (Prof.univ.dr. Adrian Restian)

Cititi integral un interviu de exceptie: „Când regăseşte sensurile vieţii, omul se poate vindeca“

Profesorul Adrian Restian, doctor în ştiinţe medicale, este profesor asociat de medicina familiei la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti, este membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, membru fondator al Societăţii Naţionale de Neuroştiinţe, al Societăţii Academice de Medicina Familiei şi al Centrului de Studii pentru Ştiinţe de Graniţă, afiliat UNESCO. Este redactor-şef al revistei „Practica Medicală“ şi membru în colegiul de redacţie al multor reviste medicale. A primit Premiul „Gheorghe Marinescu“ şi Premiul „Victor Babeş“ ale Academiei Române, dar şi diploma de excelenţă a Societăţii Naţionale de Neuroştiinţe, precum şi diploma de excelenţă a Colegiului Medicilor din Bucureşti şi Radio România Cultural. Profesorul Adrian Restian a publicat foarte multe articole ştiinţifice în ţară şi în străinătate, precum şi multe cărţi, aşa cum ar fi „Patologia informaţională“, „Medicina cibernetică“, „Diagnosticul medical“ şi „Integronica“. În anul 2009 a scris un Tratat de Medicina Familiei, care are un capitol foarte amplu privind terapia prin credinţă.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: